Menu
Obec Cítov
Obec Cítov okr. Mělník
rozšířené vyhledávání

Zřizovací listina

OBEC CÍTOV, CÍTOV 203, 277 04 CÍTOV

Usnesením zastupitelstva obce Cítov ze dne 7.4. 008 bylo v návaznosti na změny právních předpisů vážících se k působnosti příspěvkové organizace Základní škola a obec Cítov, a změnu právního vztahu týkajícího se majetku obce Cítov, který užívá příspěvková organizace, bylo ve smyslu ust. § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník, se sídlem Cítov čp. 3, 277 04 Cítov, IČ: 71009981, schválené usnesením zastupitelstva obce Cítov dne 27.8.2003, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.3.2006 a Dodatku č. 2 ze dne 26.3.2007, a schváleno toto úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník:
 
Zřizovací listina
 
příspěvkové organizace
 
Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník
 
I.
Název, sídlo, IČ organizace
 
Název organizace:        Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník
Sídlo organizace:          Cítov čp. 3, 277 04 Cítov
IČ organizace:               71009981
(dále jen „organizace“)
 
II.
Zřizovatel
 
Zřizovatel organizace:    obec Cítov
Sídlo zřizovatele:           Obecní úřad Cítov, Cítov čp. 203, 277 04 Cítov
IČ zřizovatele:                00236764
 
III.
Právní postavení organizace
1.      Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník se zřizuje s účinností ke dni 1.9.2003 jako právnická osoba - příspěvková organizace.
2.      Organizace je členěna na následující útvary:
a)      základní škola
b)       školní družina
c)       mateřská škola
d)      školní jídelna
 
IV.
Vymezení účelu a předmětu činnosti organizace
Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je komplexní zajištění výchovy a základního vzdělání dětí, předškolní výchovy dětí a s tím spojených a navazujících činností, prostřednictvím k tomu zřízených útvarů organizace:
1.      Základní škola poskytuje základní vzdělání a výchovu prvního až devátého ročníku v souladu se vzdělávací soustavou základních škol.
2.     Školní družina je školským zařízením, které zabezpečuje výchovu a vzdělávání žáků v době mimo vyučování a v době školních prázdnin.
3.      Mateřská škola je předškolním zařízením, které formou celodenní péče zabezpečuje předškolní výchovu dětí, zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, rozumových schopností a dovedností.
4.     Školní jídelna je zařízením školního stravování, které zabezpečuje stravování dětí a žáků a pracovníků Základní školy a Mateřské školy Cítov, okres Mělník.
 
V.
Statutární orgán organizace
1.      Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je v souladu s ust. § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenován zřizovatelem na základě výsledků jím vyhlášeného konkurzního řízení.
2.      Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn samostatně jednat jménem organizace ve všech věcech a zastupovat organizaci navenek. Ředitel se při jednání jménem organizace a provádění písemných úkonů podepisuje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu organizace připojí pod své jméno a označení funkce svůj podpis. Práva a povinnosti ředitele se řídí platnými právními předpisy.
3.      Zřizovatel stanovuje řediteli plat, hodnotí jeho činnost a je oprávněn ukládat mu jmenovité úkoly související se zajištěním činnosti organizace.
4.      Ředitel vydá k organizaci a zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace vnitřní předpisy, jimiž stanoví zjm. organizační strukturu organizace s přihlédnutím k ust. čl. III. odst. 2. a čl. IV. této zřizovací listiny, práva a povinnosti zaměstnanců organizace, včetně vedoucích zaměstnanců.
 
VI.
Majetek zřizovatele a majetek organizace
1.      Organizace užívá na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi zřizovatelem a organizací smlouvou vymezený movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele.
2.      Organizace hospodaří a spravuje majetek předaný jí zřizovatelem na základě smlouvy o výpůjčce, popř. jiné smlouvy, a vlastní majetek, který získala z vlastní činnosti.
3.      Organizace může nabývat do svého vlastnictví a do správy nemovitý majetek a dlouhodobý majetek v hodnotě nad 40.000,-Kč pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.
 
VII.
Vymezení majetkových práv
1.      Majetkové dispozice k majetku uvedenému v ust. čl. VI. odst. 1. této zřizovací listiny jsou uvedeny ve smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi zřizovatelem a organizací.
2.      Organizace je povinna majetek pořízený z její vlastní činnosti využívat k plnění účelu a předmětu své činnosti, majetek může být zcizen pouze po předchozím souhlasuzřizovatele, majetek, který se stal pro organizaci nepotřebným a organizace jej nepotřebuje k plnění účelu a předmětu své činnosti, je organizace povinna nabídnout zřizovateli. Organizace je povinna umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly přístup k majetku organizace pořízenému z její vlastní činnosti, účetní a majetkové evidenci.
3.      Organizace je povinna s majetkem pořízeným z její vlastní činnosti nakládat účelně a hospodárně v souladu s platnými právními předpisy, zajistit jeho ochranu a předcházet škodám na tomto majetku.
K tomu je organizace povinna a oprávněna zejména:
a)      o majetek se řádně starat, pečovat o něj, udržovat jej v dobrém provozním stavu a opravovat jej podle plánu oprav a údržby sestaveného v součinnosti se zřizovatelem, zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek
b)       majetek chránit před jeho zcizením, ztrátou či poškozením
c)       řádně a včas uplatňovat právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení
d)      vést o majetku evidenci podle platných právních předpisů
e)      majetek inventarizovat podle platných právních předpisů jednou ročně vždy k 31.12. kalendářního roku
f)        majetek pojistit
g)       v souladu s platnými právními předpisy provádět odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a vytvářet z nich investiční fond, jehož použití je závislé na předchozím souhlasu zřizovatele.
4.      Organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele:
-           uzavírat smlouvy o půjčce či o úvěru
-           ručit za závazky jiných osob
-           kupovat akcie či jiné cené papíry nebo je přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům
-           uzavírat smlouvy o finančním leasingu, pořizovat majetek nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě
-           posílit svůj investiční fond převodem prostředků z rezervního fondu
-           čerpat prostředky investičního fondu
-           poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů poskytovaných svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.
 
VIII.
Finanční vztahy
1.      Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací se řídí a vymezují zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předpisy tyto zákony provádějícími a rozhodnutími zřizovatele.
2.      Ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb. hospodaří organizace s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních prostředků poskytnutých event. ze zahraničí. Zřizovatel zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje v případech, kdy je tak stanoveno platnými právními předpisy nebo rozhodnuto na základě nich. Zřizovatel poskytuje organizaci příspěvek na provoz zpravidla na výkony nebo jiné její potřeby. Pokud organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. Zřizovatel může organizaci uložit odvod do svého rozpočtu.
3.      Finanční hospodaření organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími a navazujícími. Postup účtování se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4.      Organizace se při hospodaření řídí dalšími pravidly vyplývajícími ze zvláštních zákonů (daňové předpisy atd.), vnitroorganizačních směrnic a pokyny zřizovatele.
5.      Zřizovatel stanovuje organizaci vždy na každý kalendářní rok
-        závazné ukazatele (příspěvek na provoz, dotace na investice, individuelní dotace)
-        další případné ukazatele (stanovení hospodářského výsledku jako základ pro rozdělení do fondů, stanovení podmínek pro mzdovou regulaci – usměrňování mzdových prostředků).
6.      Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace.
 
IX.
Doba, na niž se organizace zřizuje
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
 
X.
Závěrečná ustanovení
1.      Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této zřizovací listině, se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
2.      Organizace se v souladu s ust. § 27 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zapisuje do obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel.
3.      Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, není-li stanoveno jinak, plní ve smyslu ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada obce Cítov.
4.      Tato zřizovací listina je pořízena v šesti výtiscích, které mají stejnou platnost, z nichž dva obdrží zřizovatel a čtyři organizace.
5.      Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení zastupitelstvem obce Cítov a nahrazuje zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník, schválenou usnesením zastupitelstva obce Cítov dne 9. 10. 2002, a její Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2006 a Dodatek č. 2 ze dne 26.3.2007.
      ------------------------------------                          ------------------------------------
       Dana Urbanová                                     Ing. Marie Kulhánková Havelková
 místostarostka obce Cítov                                   starostka obce Cítov

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Svátek

Svátek má Alois

Zítra má svátek Pavla

Informace

Nabídka pracovních příležitostí v našem regionu:  ZDE
Cítov na Facebooku

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO POSLECH POSLEDNÍHO HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU      602 260 088 

Panoramatické foto

Panoramatické foto

Ocenění

zlatá stuhaModrá stuhaBílá stuha

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
prudký déšť 33 °C 18 °C
prudký déšť, mírný východní vítr
vítrV, 7.03m/s
tlak1012hPa
vlhkost48%
srážky41.7mm
nahoru
logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR logo EU logo Integrovaný operační program logo Středočeský kraj