Menu
Obec Cítov
Obec Cítov okr. Mělník
rozšířené vyhledávání

ČTVRTEK 28. 9. 2023 KOMPOSTÁRNA A SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘENY (STÁTNÍ SVÁTEK)                     

PÁTEK 29. 9. 2023 OBECNÍ ÚŘAD CÍTOV UZVAŘEN

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Cítov
Obec Cítov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Cítov 203
27704 Cítov
Telefon: 315 692 134
starosta: 739 588 229
WWW: www.citov.cz/
ID Datové schránky: dexbv24
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Cítov 203
  27704 Cítov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Cítov 203
  27704 Cítov
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 12:0012:30 – 17:00
  úterý7:00 – 12:0012:30 – 15:00
  středa7:00 – 12:0012:30 – 17:00
  čtvrteknení úřední den
  pátek7:00 – 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info(zavináč)citov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: dexbv24
4529171/0100 (KOMBCZPP)
00236764
DIČ: CZ00236764

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Cítov
  Cítov 203
  27704 Cítov
 • e-mailem: info(zavináč)citov.cz
 • elektronickým podáním: info(zavináč)citov.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 315 692 134

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 12:00   12:30 - 17:00
úterý 7:00 - 12:00   12:30 - 15:00
středa 7:00 - 12:00   12:30 - 17:00
pátek 7:00 - 13:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Cítov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska 

  Obecně závazné vyhlášky, předpisy, řády  

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Cítov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 330,32 kB
Staženo: 729×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,41 kB
Staženo: 518×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,4 kB
Staženo: 526×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2007.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28,5 kB
Staženo: 559×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,34 kB
Staženo: 676×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,87 kB
Staženo: 690×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2010

scan0077.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 431,79 kB
Staženo: 347×
Vloženo: 27. 3. 2019

Výroční zpráva 2012

2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 446,54 kB
Staženo: 714×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,63 kB
Staženo: 729×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 320,75 kB
Staženo: 588×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 281,47 kB
Staženo: 669×
Vloženo: 19. 9. 2016

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,21 kB
Staženo: 647×
Vloženo: 23. 1. 2017

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 614,66 kB
Staženo: 576×
Vloženo: 5. 1. 2018

Výroční zpráva 2018

scan0078.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 629,31 kB
Staženo: 358×
Vloženo: 27. 3. 2019

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva za rok 2019 - ke zveřejnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 544,59 kB
Staženo: 332×
Vloženo: 7. 1. 2020

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 670,24 kB
Staženo: 104×
Vloženo: 21. 1. 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 667,7 kB
Staženo: 130×
Vloženo: 21. 1. 2022

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 768,56 kB
Staženo: 48×
Vloženo: 5. 1. 2023

Předmět žádosti:  Žádost (752.51 kB)

Poskytnuté informace:  Odpověď (653.88 kB)

Informace zpracoval: 12. 4. 2023 Jiří Kliment, DiS.

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti:  Žádost (736.35 kB)

Poskytnuté informace: Odpověď (619.74 kB) 

Informace zpracoval: 31. 8. 2022 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (1.21 MB) 

Poskytnuté informace: Odpověď (615.01 kB)

Informace zpracoval: 31. 8. 2022 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (1.04 MB)

Poskytnuté informace: Odpověď (723.85 kB)

Informace zpracoval: 28. 7. 2022 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (517.95 kB)

Poskytnuté informace: Odpověď (857.12 kB)

Informace zpracoval: 11. 4. 2022 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (593.73 kB)

Poskytnuté informace: Odpověď (4.99 MB)

Informace zpracoval: 15. 3. 2022 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (606.97 kB)

Poskytnuté informace: Odpověď (720.82 kB)

Informace zpracoval: 15. 3. 2022 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (786.87 kB)

Poskytnuté informace: Odpověď (608.91 kB)

Informace zpracoval: 22. 2. 2022 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (507.62 kB)

Poskytnuté informace: Odpověď (574.46 kB)

Informace zpracoval: 7. 2. 2022 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Poskytnuté informace: Odpověď (1.18 MB)

Informace zpracoval: 16. 8. 2021 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (1.16 MB)

Poskytnuté informace: Odpověď (760.48 kB)

Informace zpracoval: 5. 5. 2021 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost (759.42 kB)

Poskytnuté informace: Odpověď (741.37 kB)

Informace zpracoval: 11. 3. 2021 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracoval: 9. 3. 2020 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracoval: 14. 10. 2019 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracoval: 17. 9. 2019 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď, Příloha 106

Informace zpracoval: 22. 8. 2019 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracoval: 19.08.2019 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracoval: 22. 7. 2019 Ing. David Rameš

_______________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracoval: 25. 6. 2019 Ing. David Rameš

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracoval: 8. 2. 2019 Ing. David Rameš

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 3. 10. 2018 Ing. Marie Kulhánková Havelková

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 2. 1. 2018 Ing. Marie Kulhánková Havelková

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 16. 8. 2017 Ing. Marie Kulhánková Havelková

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Dotazník

Informace zpracovala: 3. 8. 2017 Ing. Marie Kulhánková Havelková

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 26. 7. 2017 Ing. Marie Kulhánková Havelková

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 14. 7. 2017 Ing. Marie Kulhánková Havelková

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Dotazník

Informace zpracovala: 19. 6. 2017 Ing. Marie Kulhánková Havelková

________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 21. 3. 2017 Ing. Marie Kulhánková Havelková

_________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 22. 2. 2017 Ing. Marie Kulhánková Havelková

_________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace:  Odpověď

Informace zpracovala: 24. 10. 2016 Ing. Marie Kulhánková Havelková

__________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informace zpracovala: 17. 2. 2016 Ing. Marie Kulhánková Havelková

__________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informaci zpracovala: 27. 2. 2015 Ing. Marie Kulhánková Havelková

__________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informaci zpracovala: 12. 1. 2015 Ing. Marie Kulhánková Havelková

__________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: OdpověďStížnost na způsob vyřízeníRozhodnutíOdvolání,

Rozhodnutí odvolacího orgánuOdpověď + rozhodnutí 

 

Informaci zpracovala: 16.7.2014 Ing. Marie Kulhánková Havelková

__________________________________________________________________________

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informaci zpracovala: 4.4.2014 Ing. Marie Kulhánková Havelková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti: Žádost

Poskytnuté informace: Odpověď

Informaci zpracovala: 24.2.2014 Ing. Marie Kulhánková Havelková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

- Název a IČ subjektů, které v současnosti zajišťují pro obec služby v oblasti nakládaní s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň. jedná se o směsný KO, separovaný odpad, objemový odpad, nebezpečný odpad, služby zimní a letní údržby komunikací, služby údržby veřejné zeleně. datum vypršení platnosti uzavřených smluv.

Poskytnutá informace:

Svoz směsného KO provádí : 1. Polabská s.r.o., IČ 47534532, smlouva - doba neurčitá

Svoz separovaných odpadů provádí :BEC odpady s.r.o., IČ 61054259, smlouva - doba neurčitá

Svoz objemového odpadu provádí : Obec Cítov, IČ 00236764, bez smlouvy - vlastní

Svoz nebezpečných odpadů provádí:1. Polabská s.r.o., IČ 47534532, smlouva - doba neurčitá

Zimní údržbu komunikací provádí: Obec Cítov, IČ 00236764, bez smlouvy - vlastní

Letní údržbu komunikací provádí:  Obec Cítov, IČ 00236764, bez smlouvy - vlastní

Údržbu veřejné zeleně provádí:    Obec Cítov, IČ 00236764, bez smlouvy - vlastní

Informaci zpracovala: 19.8.2013 Ing. Marie Kulhánková Havelková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

- Žádost o poskytnutí informace o investičních plánech obce pro rok 2013.

Poskytnutá informace:

- obec Cítov oznámila, že pro rok 2013 nemá schválený rozpočet a tudíž ani projekty, které by v roce 2013 realizovala.

Informaci zpracovala: 21.1.2013  Ing. Marie Kulhánková Havelková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

- Žádost o poskytnutí rozhodnutí obce, na základě kterého došlo k odstranění dopravních značek u domu čp. 107.

 

Poskytnutá informace:

- obec Cítov poskytla vyhlášku o ustanovení dopravního značení v okolí domu čp. 107, kterou  vydal MěÚ Mělník, odbor dopravních a správních agend s č.j. 1825/DSA/12/VEHA-2. Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce OÚ Cítov od 2.4.2012 do 17.4.2012.

 

Informaci zpracovala: 19.12.2012  Ing. Marie Kulhánková Havelková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

- Žádost o poskytnutí informací ohledně úplného názvu orgánu územní samosprávy, PSČ a názvy s adresou místně příslušných orgánů ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy.

Poskytnutá informace:

- obec Cítov poskytla informace včetně adres místně příslušných orgánů

 

Informaci zpracovala: 17.12.2012 Ing. Marie Kulhánková Havelková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět žádosti:

- která společnost byla najata na elektronické losování u zakázky s názvem Revitalizace společenského zařízení, která byla pokutována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže?

- jakým způsobem byla tato společnost vybrána a kdo ji vybral?

Poskytnutá informace:

- obec Cítov nenajala na elektronické losování zakázky s názvem Revitalizace společenského zařízení žádnou společnost a proto ani neuzavřela se žádnou společností smlouvu na elektronické losování zakázky s názvem Revitalizace společenského zařízení.

Informaci zpracovala: 20.11.2012 Ing. Marie Kulhánková Havelková

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Svátek

Svátek má Olívie, Oliver

Zítra má svátek Bohumil

Informace

Nabídka pracovních příležitostí v našem regionu:  ZDE
Cítov na Facebooku

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO POSLECH POSLEDNÍHO HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU      602 260 088 

Panoramatické foto

Panoramatické foto

Ocenění

zlatá stuhaModrá stuhaBílá stuha

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 2. 10. 2023
oblačno 26 °C 12 °C
oblačno, jižní větřík
vítrJ, 2.48m/s
tlak1023hPa
vlhkost42%
nahoru
logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR logo EU logo Integrovaný operační program logo Středočeský kraj