Menu
Obec Cítov
Obec Cítov okr. Mělník
rozšířené vyhledávání

Pohled do novodobějších dějin naší školy léta 1948 - 1998.

Po roce 1948 dochází k řadě změn a reforem v celém školství. V dubnu byl schválen zákon o úpravě jednotného školství, všechny školy se staly státními a dostaly jednotný ideový základ. Začalo se vyučovat podle nových osnov, pro učitele se začínají organizovat různá politická školení. Postupně se upouští od oslav T.G. Masaryka a 28. října, ale začínají pravidelné oslavy Lenina, Stalina. Nekriticky se nadšeně vítá vše, co přichází ze SSSR. Cítovská škola je organizována jako 5ti třídní. Ve škole začíná pracovat Pionýrská organizace. Každá třída měla svého vedoucího a vyvíjela zájmovou činnost. Nacvičovalo se na Spartakiády, povinně jsme se zúčastňovali oslav 1. máje.

V roce 1966 nabyla vrcholu snaha cítovských představitelů obce, aby se škola stala devítiletou základní školou, tedy plně organizovanou. Za provozu školy se bouraly příčky a stavěly se nové. Třídy sice přibyly, ale chyběly do nich děti. Odbor školství sice přestavbu schválil, ale se zřízením devítiletky nepočítal. Ani nemohl. Počet dětí docházejících do školy klesal. Přechodem školní jídelny do objektu MŠ byl v prostorách upraven byt pro školníka.
 
A život pokračoval ... . Protože nejen výukou žije škola, je nutné zmínit se o akcích, které zpestřovaly život školy. Na co vzpomenout dřív, zájezdy do divadla pořádané pro děti i rodiče, dětská vystoupení v obci, pořádání “Klubíček”, pravidelné školní výlety za poznáním blízkého i vzdálenějšího okolí školy, sportovní akce, výstavy dětských prací, návštěvy filmových představení. Velmi pěknými a tradičními se staly vánoční besídky, vystoupení dětí s přáníčky k MDŽ. Akcí škola pořádala dost, ale problémem byl velmi malý zájem rodičů i ostatní veřejnosti. Tradicí se také staly slavnostní zahájení a zakončení školního roku s následující besedou s představiteli obce.
 
Jedním z velkých záporů pro práci školy byl i nestabilní učitelský sbor. Učitelé se na škole velmi často měnili, učilo se a učí neaprobovaně. Přesto se nedá upřít snaha pedagogických pracovníků po velmi dobrých výsledcích i práce se žáky navíc než dávala povinnost. I když při inspekcích se srovnávalo nesrovnatelné, průměrný prospěch žáků ap., byla práce učitelů i vedení školy ze strany inspekce hodnocena kladně a vcelku příznivě.
 
Učitelé se také snažili zpříjemnit a zlepšit prostředí školy ( výměna lavic, vybudování vodovodu, oprava hyg. zařízení a jiné drobné úpravy ). Ale co to bylo platné. Budova stárla a chátrala. V roce 1975 jsme se dočkali. Opustili jsme budovu školy, učili se po náhradních prostorách v obci a ruch tříd nahradil ruch pracovníků OSP Kralupy nad Vltavou a MH MNV Cítov. Škola prodělala dlouho toužebně očekávanou generální opravu. Po roce jsme se vraceli sice do nedokončené ( čas ukázal, že to byla chyba ), ale přece jen opravené školy. Bylo vybudováno ústřední topení, přebudováno a opraveno hygienické zařízení, provedena výměna oken, položena nová dlažba na schodiště a chodby. Vzhledem k výstavbě kotelny jsme získali v prostorách nad kotelnou novou šatnu a v 1. poschodí ředitelnu a sborovnu. Všude zářil nový nábytek, fasáda se dokončovala již za provozu školy. Náklady na generální opravu byly asi 2,mil. Kč.
 
V roce 1976 se zavedením nové koncepce se stala škola čtyřtřídní. 5. ročník byl převeden do ZŠ Dolní Beřkovice. Tato organizace školy se udržela podnes, přestože časem díky úbytku dětí klesl počet tříd na dvě, ale se čtyřmi ročníky.
 
Od roku 1981 začali žáci naší školy vyjíždět na ozdravné pobyty za lepším ovzduším - na školy v přírodě. Střídaly se Příchovice, Mohelnice, Valdek a děti tak měly možnost pobývat na čerstvém vzduchu, ale i poznávat jiné části naší vlasti.
 
Školní rok 1992-93 přinesl dvěma ročníkům školy krásný zážitek. Žáci druhé a třetí třídy vyhráli zájezd do Francie - do Paříže. Čtyři dny v hlavním městě a především návštěva Disneylandu patří pro mnoho dětí k nezapomenutelným zážitkům.
 
V roce 1997 dochází k plynofikaci obce. Touto akcí se velmi ulevilo škole a jejímu blízkému okolí. Ústřední topení na tuhá paliva bylo přeměněno na plynové topení. Obecní úřad věnoval i značný finanční obnos na zakoupení nábytku do tříd, sborovny a ředitelny. Také došlo na zmodernizování hygienického zařízení, které je v současné době na špičkové úrovni. Celkové náklady na modernizaci hyg. zařízení a vybavení školy činily 1,218.461,-Kč.
 
Současná škola si také postupně zavádí nové tradice. Vzhledem k tomu, že v obci nebyl sál, konala se vystoupení dětí jen omezeně. Jsou to vystoupení pro starší občany, vítání občánků. Pro rodiče je přístupná vánoční besídka, maškarní karneval a závěrečná oslava školního roku. Žáci vyjíždějí do divadel, na výlety, exkurze, plavecký výcvik, do škol v přírodě. Ve škole se mohou zapojit do jednoho nebo i více kroužků, na výběr mají sportovní, počítačový, výtvarný aj. . Školní život prostě běží dál . . . . . . . . 
 
Seznam žáků, kteří vyšli nebo odešli na jiné školy od roku 1948-1998:
 
1948-1949
Ředitel školy: Josef Šejnoha
Další učitelé: Antonín Nechvátal, Františka Nechvátalová, Ivana Grulichová, Jaroslava     Hrušková
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Miroslav Mikyna, Vladimír Pětík, Jiří Rameš, Miloš Rameš, Bohumír Tyle, Hana Kárová, Terezie Kováčová, Věra Králová, Marie Kříženecká, Drahomíra Maňásková, Věra Pavlíková, Anna Ramešová, Marie Španihelová, Irena Šutová, Květa Urbanová, Gizela Šantová, Zdeněk Tyle, Václav Bastl, Jiří Eder, Miroslav Kára, Miloslav Koula, Antonín Němeček, Josef Rous, Jiří Šmejkal, Eduard Šťastný, Hana Hyklová, Antonín Vrba, Augusta Baumanová, Marie Ečerová, Vlasta Fousková, Zdena Hodková, Zdena Jakešová, Angela Suchová, Marie Šťastná, Helena Zöfrtová, Jiří Houžvic, Irmgard Lerchová.
 
1949-1950
Ředitel školy: Františka Nechvátalová
Další učitelé: Antonín Nechvátal, Věra Svobodová
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Josef Balcar, Alois Bebko, František Bouchal, Jiřina Janíčková, Hana Králová, Antonín Martínek, Jiří Nechvátal, Marie Patočková, Věra Pedlíková, Zdena Pivarčicová, Josef Rameš, Věra Rybářová, Květa Řádová, Miroslav Suchý, Miloslav Svoboda, Marie Špeciánová, Anna Šťastná, Hana Štěpánková, Jan Šuhaj, Václav Tyle, Jiřina Trnková, Mária Balvanová, Alois Bebko-Rakyta.
 
1950-1951
Ředitel školy: Věra Svobodová
Další učitelé: Marie Bardyšová, Vlasta Viktorýnová, Jaroslava Hrušková
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jaroslav Rozsypal, Josef Jaroš, Eva Hyklová, Marie Jonáková, Zdena Mikynová, Miluše Petrášová, Iva Satoriová, Hana Schlöglová, Veronika Šantová, Věra Španihelová, Jaroslava Tylová, Jiřina Tylová, Marie Tylová, Zdena Veselková.
 
1951-1952
Ředitel školy: Věra Hellerová
Další učitelé: Marta Vágnerová, Vlasta Viktorýnová, Jaroslava Hrušková
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jiří Cirkl, Josef Doležal, Antonín Hykl, Jiří Hanousek, Josef Najman, Oldřich Obraz, Jaroslav Satorie, Václav Šváb, Antonín Tyle, Mikuláš Wegh, Jiří Vondráček, Pavla Balvánová, Drahomíra Ederová, Anna Gazdíková, Marie Pellerová, Jiřina Šutová, Zdena Trojanová, Věra Tylová, Věra Urbanová, Jarmila Straňáková, František Tyle.
 
1952-1953
Ředitel školy: Věra Hellerová
Další učitelé: Milada Červenková, Vlasta Viktorýnová
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Eva Draštatová, Jaroslav Fryč, Helena Bernátová, Antonín Chlapec, Jindřich Kaiser, Božena Králová, Anna Kulichová, Božena Najmanová, Božena Petrášová, Jana Satoriová, Zdena Šikýřová, Emilie Štěpánková, Božena Týlová, Věra Tylová, Marie Valentová, Ladislav Vaněček, Josef Veselý, Eva Millerová, Jiří Werner.
 
1953-1954
Ředitel školy: Jiří Cach
Další učitelé: Marie Bardišová, Věra Hellerová, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Eliška Baumanová, Pavel Ečer, Jiřina Tichotová, Jan Veselý, Hana Fidlerová, Margita Fišerová, Vlasta Kmochová, Libuše Králová, Marie Králová, Ferdinand Lobkowicz, Marie Málková, Zdena Martínková, Jiřina Němečková, Stanislav Rameš, Miloš Sklenář, František Smola, Anna Svobodová, Miloslav Šubrt.
 
1954-1955
Ředitel školy: Vladimír Bastl
Další učitelé: Věra Hellerová, Marie Bardišová, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jana Baumanová, Irena Dufková, Václav Ečer, Miluše Ečerová, Ludmila Fryčová, Václav Hartman, Jiří Jakeš, Miloslav Jedlička, Dana Matějková, Jana Patočková, Jindřiška Ramešová, Věra Ramešová, Iva Rousová, František Smola, Zdena Svobodová, Stanislav Šubrt, Jana Vacková, Marie Veselá.
 
1955-1956
Ředitel školy: Vladimír Bastl
Další učitelé: Marie Bardyšová, Věra Hellerová, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Ilona Bergrová, Blanka Fišerová, Božena Hanousková, Jaroslav Heller, Jiří Jaroš, Miloš Jedlička, Ivana Müllerová, Václav Obraz, Marie Pětíková, Zdena Ramešová, Miloslava Slezáková, Jiřina Suchá, Anna Šenkýřová, Petr Tůma, Helena Ženatá.
 
1956-1957
Ředitel školy: Vladimír Bastl
Další učitelé: Milada Netřebská, Stanislava Čiháková, Vlasta Králová, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jiří Bauman, Ivana Cutychová, Miloslav Doležal, Miluše Ečerová, Jana Ederová, Marie Fišerová, Marie Hatmanová, Irena Chupková, Zdena Koulová, Josef Král, Miloslava Kroutilová, Renata Lipšová, Ilja Martínek, Helena Michalová, Zdena Millerová, Božena Padlíková, Petr Petráš, Blanka Podlipská, Olga Rakytová, Libuše Ramešová, Jindřich Svoboda, František Sviboda, Drahomíra Šimková, Ivan Šinfeld, Ivan Šťastný, Marie Šubrtová, František Šváb, Pavel Vrba, Vratislav Vršovský.
 
1957-1958
Ředitel školy: Vladimír Bastl
Další učitelé: Milada Netřebská, Stanislava Čiháková, Adolf Kandler, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Ladislav Balcar, Julie Danková, Jindřich Eder, Zdena Fišerová, Ladislav Chlapec, Marie Jedličková, Ladislav Kmoch, Josef Knotek, Zdena Dohnalová, Jan Kolarovič, Eva Kozáková, Zdena Králová, Anna Kvapilová, Kamil Martínek, Bořivoj Mikyna, Karel Petráš, Ivana Pokorová, Libuše Šinfeldová, Petr Tichý, Eva Urbanová, Jiří Vališ, Věra Ženatá.
 
1958-1959
Ředitel školy: Vladimír Bastl
Další učitelé: Milada Netřebská, Věra Hellerová, Adolf Kandler, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jana Čmedlová, Jindra Fišerová, Ludmila Glázrová, Ivana Hellerová, Božena Chupková, Milan Janda, František Kvapil, Miroslava Lipšová, Bohumír Mikyna, Ivan Moudrý, Ivana Mrázová, Anna Najmanová, Oldřich Novotný, Helena Pětíková, Hana Ptáčníková, Miloslav Staněk, Jiří Šára, Jiří Šubrta, Pavel Tůma, Jar. Vacek, Ilona Vlková.
 
1959-1960
Ředitel školy: Vladimír Bastl
Další učitelé: Adolf Kandler, Věra Hellerová, Milada Netřebská, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Karel Eder, Jaroslav Hradec, Václav Chlapec, Zdena Chlapcová, Milan Chupek, Jana Kvapilová, Václav Lipš, Helena Millerová, František Obraz, Jaroslav Pavlík, Pavel Podobníček, Blanka Ptáčníková, Václav Rameš, Jaroslava Satoriová, Milan Syrový, Olga Schwarzová, Dagmar Španihelová, Alois Štěpánek, Miloslav Tichota, Blanka Trojanová, Jitka Tylová, Jana Veselá, Václav Hendrych, Jana Richtermocová.
 
1960-1961
Ředitel školy: Vladimír Bastl
Další učitelé: Věra Hellerová, Adolf Kandler, Marie Brttschneiderová, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Petr Cirkl, Ludmila Červinková, Josef Čmedla, Jaromír Doubrava, Vlasta Fenglová, Jana Fišerová, Václav Grassinger, Anna Hanousková, Jiřina Hellerová, Josef Kaiser, Věra Kordíková, Jiří Král, Václav Král, Jaroslav Lipš, Radoslava Martínková, Petr Pacourek, Dana Půčková, Vladimír Trojan, Josef Svoboda.
 
1961-1962
Ředitel školy: Vladimír Bastl
Další učitelé: Věra Hellerová, Adolf Kandler, M. Antošová, Milada Jelenová. 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jaroslav Borkovec, Jiřina Kvapilová, Josef Leger, Dana Medáčková, František Miller, Dana Mrázová, Drahuše Nová, Alena Novotná, Bohumír Plicka, Marie Suchá, Vlastimil Suchý, Petr Šára, Drahomíra Tichotová, Přemysl Tichý, Alena Veselá, Dagmar Vlková, Jaroslava Wiedrmannová, Věra Jircová.
 
1962-1963
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Jana Čápová, Jiřina Turčanová, Vlasta Viktorýnová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Marcela Grunclová, Václav Haselbach, Lenka Kimplová, Dagmar Kordíková, Josef Král, Blažena Kustová, Hana Kustová, Ladislav Kvapil, Petr Leubner, Antonín Macek, Jiří Pětík, Zdeněk Rakyta, Alena Ramešová, Miloslava Ramešová, Daniel Sedláček, Milena Schwarzová, Václav Svoboda, Františka Titěrová, Olga Wiedermannová.
 
1963-1964
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Jana Jarošová - Čápová, Jana Lokvencová, Alena Šléglová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jindřich Čmedla, Olga Demetrová, Marie Doležalová, Václav Dufala, Vladimír Dufek, Jiří Ečer, Božena Chlapcová, Jan Chvalovský, Vladimír Janouch, Jaroslava Jircová, Blažena Kaločaiová, Růžena Kvapilová, Hana Lipšová, Josef Pacourek, Pavel Petráš, Václav Rameš, Václav Suchý, Jan Svoboda, Bohumil Šmejkal, Anna Šimralová, Venuše Šimůnková, Václav Techlovský.
 
1964-1965
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Jana Lokvencová, Alena Šléglová, Iva Filáčková 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Stanislava Doubravová, Hana Hellerová, Ladislav Hruška, Daniela Ježková, Alena Korousová, Alena Košťáková, Marie Kustová, Božena Lindová, Libor Medáček, František Mikeš, Marie Pokorná, František Soukup, Ladislav Tůma, Alena Urbanová, Čestmír Vášek, Milan Veselý, Emilie Wertheimová.
 
1965-1966
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Jana Jarošová, Iva Filáčková, Olga Škrlantová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Alena Fišerová, Ivan Fryč, Eva Hellerová, Jana Chlapcová, Václav Janouch, Naděžda Kimplová, Zdena Koháková, Miroslav Král, Miroslav Kvapil, Ivana Pavlíková, Václav Rameš, Stanislav Rybář, Jaroslava Svobodová, Marie Svobodová, Naděžda Svobodová, Petr Suchý, Zděnek Šimůnek, Věra Techlovská.
 
1966-1967
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Jana Jarošová, Iva Filáčková, Hana Haklová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Pavel Fryč, Romana Janouchová, Hana Kaiserová, Jan Kvapil, Jaroslav Melounek, Zdena Najmanová, Magda Plicková, Luběna Podobníčková, Jaromír Slezák, Václava Šimralová, Jana Tintěrová, Zbyněk Valsa.
 
1967-1968
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Iva Filáčková, Hana Haklová, Věra Hellerová, Jana Jarošová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Lenka Doubravová, Jitka Durdilová, Zdeněk Ečer, Ilona Hellerová, Věra Hellerová, Ladislava Chlapcová, Antonie Kozubková, Jana Ladmanová, Zdenka Leubnerová, Václav Pavlík, Věra Pětíková, Lubomír Rameš, Miroslav Smola, Stanislav Smola, Jaroslava Suchá, Miluše Svobodová, Drahomíra Šikýřová, Stanislav Šimůnek, Zdeněk Šulc, Zdenka Techlovská, Dezidér Varadi, Jana Wertheimová.
 
1968-1969
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Iva Filáčková, Věra Hellerová, Jana Jarošová, Anna Brettscheinderová 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Marie Bastlová, Jiří Eder, Jiří Leger, Jana Kandlerová, Ludmila Koháková, Luboš Pavlík, Miroslav Kvapil, Josef Janoušek, Petr Šťastný, Josef Chmela, Dana Svobodová, Věra Hellerová, Josef Bílý, Josef Koutek, Věra Šůtová.
 
1969-1970
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Iva Filáčková, Věra Hellerová, Jana Jarošová, Stanislava Kohoutová
( vystřídána Marií Málkovou ), Hana Šimůnková - školní družina 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Zděnek Chmela, Jiří Haselbach, Jan Valsa, Roman Šmejkal, Ladislav Rameš, Ivan Szitai, Věra Šťastná, Miluše Pavlíková, Jarmila Vášková, Zdena Straňáková, Milan Urban, Hana Ventluková, Dana Svobodová, Jiří Plicka, Jana Svobodová, Bohumil Šámal, Jiří Šponiar.
 
1970-1971
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Hana Haklová, Jana Jarošová, Hana Šimůnková - šk. družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Sylva Karbanová, Miroslav Kára, Zbyněk Vydra, Ivana Ederová, Vilma Šponiarová, Josef Kaiser, Jaroslav Melounek.
 
1971-1972
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Marie Syrová, Hana Haklová, Hana Šimůnková - šk. družina 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Ladislav Rameš, Roman Habich, Luboš Jahoda, Marie Šámalová, Jiřina Boršošová, Blanka Danajová, Jitka Plicková, Libuše Cimrmanová, Jaroslav Brož, Ladislav Müller, Jindra Ventluková, Habichová, Luboš Švácha.
 
1972-1973
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Marie Syrová, Hana Haklová, Hana Šimůnková - šk. družina 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jan Liszner, Dana Brožová, Lenka Vaňková, Ota Vydra, Ivana Šváchová, Marie Bláhová, Simona Janoušková, Jaroslav Rozsypal, Ivan Pětík, Libor Šimral, Luboš Šimral, Monika Bílá, Miroslav Kaiser.
 
1973-1974
Ředitel školy: Adolf Kandler
Další učitelé: Věra Hellerová, Jana Jarošová, Růžena Králová, Hana Haklová, Hana     Šimůnková - školní družina 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Tomáš Jonák, Jaromír Heller, Oldřich Eder, Miroslav Kulich, Arno Kryl, Alena Engelmanová, Vladimíra Švábová, Zuzana Čičmišová, Soňa Cimrmanová, Jiřina Vaněčková, Věra Křížková, Josef Najman, Martin Bílý, Petr Müller, Petr Ladman, Vladimíra Denkrová, Zdena Straňáková, Květa Suchá, Jiří Brož, Andrej Bílý, Jaroslav Truksa.
 
1974-1975
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Marcela Mayerová, Hana Haklová, Věra Hellerová, Jaroslav Vávra, Věra     Jarošová - školní družina 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Petra Martínková, Hana Čičmišová, Jindra Křížková, Marie Boršošová, Dana Bílá, Antonín Vaněk, Antonín Šámal, Antonín Svoboda, Miroslav Svoboda, Olina Gabrišová, Pavel Gabčo, Martin Ventluka, Irena Vaněčková, Miroslav Týnek, Jarmil Kára, Pavel Janoušek, Miloslav Hajšl, Zdena Habichová, Jiří Rozsypal.
 
1975-1976
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Miroslava Pešatová, Věra Hellerová, Jaroslav Vávra, Marcela Mayerová, Věra    Jarošová - školní družina 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
4. třída - Luboš Novák, Věra Lisznerová, Libor Suchý, Petr Tichý, Karel Kaločaj, Anna Bílá, Dana Bílá, Helena Bílá, Jaroslav Pětík, Vladimír Vaněček, Libor Chlapec, Pavlína Holoubková, Bohumil Hodek, Lenka Homolová, Eva Cimrmanová, Alena Jonáková, Marie Kaločajová, Pavel Bastl.
5. třída - Hana Preislerová, Miroslava Palmanová, Jana Jarošová, Jana Hausmanová, Ruth Hofmanová, Soňa Brožová, Stanislav Truksa, Eva Kulichová, Kamila Danajová, Zdeněk Bláha, Jan Solař, Daniel Matějka, Jiří Denkr, Petr Techlovský, Roman Eder, Radomíra Benešová, Jiří Šorban, Rudolf Gabriš.
 
1976-1977
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Jarmila Vávrová, Jaroslav Vávra, Věra Hellerová,Věra Jarošová - šk. družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Roman Mareš, Jiří Preisler, Robert Čížek, Alois Hofman, Vlaďka Boršošová, Gabrišová, Luděk Patik, Rudolf Týnek, Hana Hajšlová, Jiří Hausman, Petr Melounek, Marta Techlovská, Romana Šubrtová, Iveta Petrášová, Pavel Čičmiš, Pavel Čvančara.
 
1977-1978
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Hellerová, Věra Vrbová, Marcela Valentová, Věra Jarošová - šk. družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Libor Burda, Olina Benešová, Alena Švejcarová, Pavlína Solařová, Jiřina Hodková, Eliška Nováková, Jitka Nováková, Vojtěch Šámal, Šárka Jelšinová, Jindřich Svoboda, Eva Najmanová, Martin Eder, Iláš.
 
1978-1979
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Hellerová, Marie Hájková, Věra Fuxová, Věra Jarošová - šk. družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Miloslav Mráz, Vladimír Líska, Eva Švábová, Dana Boršošová, Dana Brožová, Leona Vlaišová, Pavlína Tichotová, Dana Engelmanová, Jindřiška Palmanová, Milena Jelšinová, Šárka Hellerová, Radek Matiásko, Jana Janoušková, Alena Bláhová, Marta Hodková, Václav Hrstka, Vít Kandler, Nela Plavcová, Bílý.
 
1979-1980
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Hellerová, Věra Fuxová, Věra Jarošová
Zdena Kandlerová, Dana Haklová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Miluše Kaiserová, Eva Jarošová, Milan Janda, Vladimír Hamerník, Věra Ilášová, Petr Tůma, Martina Ederová, Eva Chlapcová, Jaroslav Satorie, Martin Svoboda, Martin Holoubek, Ludmila Boršošová, Božena Týlová, Iveta Došková.
 
1980-1981
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Hellerová, Dana Haklová, Věra Jarošová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Iveta Hamerníková, Jitka Jarošová, Luboš Satorie, Milan Jelšina, Jaroslav Mareš, Jitka Budžová, Lenka Machalová, Petr Kalfiřt, Pavel Mráz, Josef Král, Andrej Bílý, Ilona Tichá, Dagmar Martínková, Martin Vacek, Šárka Javornická, Jaroslava Děžínská, Pavel Kryl, Dagmar Dvořáková.
 
1981-1982
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Hellerová, Dana Haklová, Věra Jarošová - školní družina 
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Hedvika Mikynová, Jiří Budža, Jiří Jaroš, Libuše Palmanová, Vladimíra Kmochová, Milena Pavličová, Jolana Čadková, Václav Čížek, Kateřina Havelková, Alena Šubrtová, Zdeněk Kvída, Růžena Vaněčková, Luděk Egrt, Lucie Šubrtová, Petr Tichý, Petr Suchý, Radek Hakl, Radek Šorban, Ilona Topinková.
 
1982-1983
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Dana Haklová, Věra Jarošová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jitka Čvančarová, Jiří Dvořák, Kamila Gabrišová, Barbora Ederová, Jaroslava Hellerová, Roman Kalfiřt, Soňa Kvapilová, Josef Machala, Tomáš Melichar, Milan Pavlič, Lenka Pretlová, Radek Šváb, Jiří Vališ, Roman Vavrný, Zdeněk Levai.
 
1983-1984
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Dana Haklová, Věra Jarošová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Petr Solař, Petr Janda, Zděnek Došek, Miroslav Richter, Ivo Šubrt, Dana Marešová, Romana Pečimonová, Soňa Petrášová, Marie Dubská, Petra Plavcová, Naděžda Čmedlová, Táňa Brožová.
 
1984-1985
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Jarošová, Janina Křimská - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Renata Jelšinová, Josef Kaiser, Josef Křížek, Pavel Kvída, Petr Levai, Romana Martínková, Jaroslava Melicharová, Blanka Mikynová, Veronika Neubauerová, Jan Nikl, Radka Pečimonová, Anička Sajková, Štěpán Šiman.
 
1985-1986
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Jarošová, Věra Hellerová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jaroslava Boršošová, Jindřiška Čmedlová, Tomáš Kmoch, Ivana Lavická, Miloslav Němec, Marta Pavlíková, Renata Petrášková, Monika Svobodová, Věra Tůmová, Robert Knažko.
 
1986-1987
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Jarošová, Jana Vaňousová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Monika Bílá, Michal Eder, Radek Horáček, Jiří Khynych, Hana Mikynová, Martin Nikl, Jaroslav Pavlík, Václav Suchý, Jana Svobodová, Tomáš Vacek, Kamil Walter, Valenta.
 
1987-1988
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Jarošová ( zastoupena - Milena Vovsová ), Jana Vaňousová ( zastoupena - Simona Nováková ) - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Petr Dolanský, Petra Filipská, Stanislav Fraibiš, Růžena Křížková, Vladimíra Loužecká, Jan Petrášek, Jaroslav Richter, Elena Sárová, Zdena Suchá, Věra Šárová, Čestmír Vášek, Libor Svoboda.
 
1988-1989
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Věra Jarošová ( zastoupena - Iveta Patková ), Iveta Paková ( zastoupena -     Alena Svobodová )- školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Josef Bílý, Petra Borkovcová, Jiří Čadek, Pavel Dyrynk, Martina Petrášková, David Rameš, Karel Šmejkal.
 
1989-1990
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Milena Jurošková, Věra Jarošová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jiří Dyrynk, Michal Filipský, Martin Novák, Pavel Novák, Silvie Portelekiová, Miroslav Sáro, Jana Skalicová, Petra Suchá, Petr Šára, Jana Šimůnková, Zděnek Šmejkal, Erika Urbanová, Ondřej Vášek.
 
1990-1991
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Lenka Krejčová, Nikola Turková - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jan Bílý, Božidara Dimitrová, Jiřina Ečerová, Lucie Egrtová, Hana Ilášová, Michal Khynych, Stanislav Mareš, Lucie Němcová, Zdeněk Porteleki, Daniela Suchá, Tomáš Šimůnek, Štěpána Tůmová, Dana Urbanová, Petra Fryčová.
 
1991-1992
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Jana Koldovská, Pavlína Šimandlová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Kateřina Marešová, Michaela Nováková, Michal Dolanský, Ivana Egrtová, Jiří Kliment, Petr Slezák, Martin Jahoda, Pavel Fryč.
 
1992-1993
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Jana Koldovská, Pavlína Šimandlová ( zastoupena - Jaroslava Ederová )- školní   družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Milan Král, Tomáš Khynych, Jakub Pavlík, Martina Smetanová, Pavel Štajnc, Monika Szitaiová.
 
1993-1994
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Jana Koldovská, Jaroslava Ederová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jiří Leger, Šárka Mikšová, Lenka Kvapilová, Tereza Špindlerová, Markéta Šubrtová, Petra Šťastná, Martin Doležal, Pavlína Jelšinová.
 
1994-1995
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Mgr. Jana Stránská, Jaroslava Ederová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Jana Ečerová, Jana Egrtová, Tomáš Kliment, Michal Novák, Václav Pavlík, Iveta Ramešová, Jan Rejzl, Pavel Skalic, Veronika Svobodová, Michaela Šmejkalová, Martina Šorbanová.
 
1995-1996
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Mgr. Jana Stránská, Jaroslava Ederová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Zděnek Bláha, Roman Čmedla, Karel Gaméz, Tomáš Leger, Václav Malický, Stanislava Malická, Lenka Malšínská, Martin Pavlík, Vladislava Ramešová, Tomáš Svoboda, Milan Červeňák.
 
1996-1997
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Jitka Kršová, Pavlína Šimandlová - školní družina
Ze školy vyšli nebo odešli na jiné školy:
Šimon Červeňák, Milan Doubrava, Lukáš Ježek, Jakub Kára, Miroslav Ladman, Petr Malenovský, Petr Szitai, Zdena Šmejkalová, Romana Šorbanová, Milan Uher, Lukáš Varadi.
 
Jubilejní školní rok
1997-1998
Ředitel školy: Jana Jarošová
Další učitelé: Jitka Kršová, Pavlína Šimandlová - školní družina
1. ročník - Michal Kára, Jan Bárta, Jana Hellerová, Václav Chlapec, Tomáš Líska, Marie Malenovská, Michaela Marešová, Patrik Matzek, Iveta Ramešová, Libor Suchý.
2. ročník - Veronika Bílá, Dana Doubravová, Marcela Fialová, Barbora Chadtová, Lucie Ježková, Eva Matzeková, Vojtěch Raiman, Kateřina Suchomelová, Martin Suchý, Hedvika Štefaniková.
3. ročník - Žaneta Bílá, Václav Bláha, Barbora Jahodová, Nikola Obzinová, Jaroslava Rozsypalová, Lucie Suchá, Petr Štajnc, Pavlína Šťastná, Iveta Uhrová, Pavlína Uhrová.
4. ročník - Markéta Fialová, Zuzana Chomová, Michal Němec, Martina Obrazová, Martin Pečimon, Petr Raiman, Veronika Ramešová, Zuzana Stachová, Andrea Tichá, Lukáš Vaňous.
 
Péče o úklid a topení ( přibližně od roku 1948 ):
Marie Hellerová, František Svoboda, Růžena Melounková, manželé Markovi, manželé Ramešovi, od roku 1974 až dosud manželé Palmanovi.
 
Proměny školní budovy:
1966 - přestavba školy na plánovanou devítiletku, v každém patře byly vybudovány 4 třídy
1970 - zahájen provoz školní družiny
1974-1975 - provedena generální oprava celé školy, vybudována jídelna, školní družina,    odborné učebny
1986-1987 - přístavba přízemí, přemístění mateřské školy do přízemí budovy
1997 - likvidace staré nevyhovující kotelny, uvedení nové plynové kotelny do provozu
 
Střípky ze školní kroniky:
1981 - první výjezd na “Školu v přírodě” - děti ztrávily týden v Příchovicích v Jizerských   horách. Byl velmi zdařilý a výjezdy na “Školy v přírodě” se staly tradicí.
1990 - zahájení pravidelného plaveckého výcviku
1993 - výhra v televizní soutěži - čtyřdenní zájezd do Paříže, Disneylandu. Nádherný a    nezapomenutelný zážitek.
 
 
Vzpomínky bývalé žákyně základní školy
 
Coby předškolák jsem tiše záviděla dětem, které vycházely z budovy zdejší školy a nemohla se dočkat až půjdu do 1. třídy sama.
Co se mi zarylo trvale do paměti byl první den, kdy starší spolužáci nás prvňáčky doprovodili přes práh školy a pan ředitel Kandler všechny uvítal.
Další všední dny docházky splynuly, ale vzpomínky na učitele jsou stále živé. S úctou vzpomínám na paní učitelku Ivu Filáčkovou, která byla spravedlivá, milá a učení s ní šlo samo. Stala se mi i v pozdějším životě nedostižným vzorem. Na paní učitelku Věru Hellerovou a její odpolední cvičení v Sokole, na pana ředitele Kandlera, s kterým jsme dělali přírodovědné olympiády, sbírali léčivé byliny, starý papír a hráli divadlo. V neposlední řadě i na paní ředitelku Janu Jarošovou, s kterou jsem v kontaktu dodnes.
 
Hana Kaiserová - Javůrková uč. ZŠ Děčín
 
 
Vzpomínky bývalé dlouholeté paní učitelky
 
Moje první cesta do Cítova byla zajímavá. Byl konec srpna 1949 a já jsem přijela na vypůjčeném kole pana řídícího učitele z Byšic. Měla jsem od 1. září nastoupit v Cítově. Musím přiznat, že celkem nerada, tenkrát jsem totiž netušila, že tam zůstanu téměř celý život.
Škola byla dvojtřídní a v dosti neutěšeném stavu. Učitelé se neustále střídali. Vzpomínám na kolegyně Vlastu Viktorýnovou, Marušku Bardišovou a Jarušku Svobodovou, tehdy ještě Hruškovou. Bohužel už jsou mezi námi jen ve vzpomínkách.
Léta ubíhala, školní budova se vylepšovala, jen učitelé se neustále střídali. S odstupem času se vzpomínky na ta léta střídají příjemné s méně příjemnými. Děti do třídy přicházely a odcházely. Jistě jako já mají i ony své vzpomínky příjemné, milé a méně příjemné. Jistě vzpomínají na mimoškolní činnost, zvláště sportovní a turistické výlety.
Já také velmi často a ráda vzpomenu na milé a příjemné chvíle v divadelním kroužku, na zkoušky i představení.
Uběhla léta, já opustila cítovskou školu a i dnes se do ní ráda vracím a stále jsem v dobrém kontaktu s dnešními kolegyněmi.
 
Věra Hellerová, učitelka
 
Vzpomínky bývalé žákyně a nynější paní učitelky
 
Jako mnozí jiní prvňáci jsem se i já těšila do školy. Budova, která byla krátkou dobu opravena, vypadala pěkně a lákala ke vstupu.
Dodnes vzpomínám s úctou na svou třídní učitelku Věru Hellerovou, která mne učila celé čtyři roky a s kterou jsem v úzkém kontaktu dodnes. Má školní léta - mám vzpomínky nejen na klasické vyučování, ale i na mimoškolní akce. Ať to byly různé školní výlety, plnění 100 jarních kilometrů, návštěvy divadelních i filmových představení.
V současné době, kdy na zdejší škole působím jako učitelka a mám možnost srovnávat, v něčem současným žákům závidím, ale v něčem je i lituji. Co lze současným žákům závidět je zmodernizovaná škola, možnost navštěvovat různé zájmové kroužky, které za nás neexistovaly, např. práce s počítači, kroužek výuky cizího jazyka.
A v čem je lituji? Zdaleka si nedokáží vytvořit třídní kolektiv, jsou nesnášenlivé, závidí si. Mají malý zájem o školní i mimoškolní práci.
Co bych si přála do budoucnosti? Sobě i škole další výbornou péči a spolupráci ze strany obecního úřadu, dětem i sobě dobrý učitelský kolektiv, prostě aby i nadále na škole byly takové podmínky jako dosud, aby se budoucí žáci do školy těšili.
 
Jitka Jarošová - Kršová, učitelka ZŠ  
 
   
Vzpomínky bývalého žáka obecné školy v Cítově
 
Při vzpomínání u slavného stého výročí nové Obecné školy v Cítově, která s kostelem sv. Linharta a zámeckou budovou dominuje cítovskému panoramatu. Není možno nevzpomenout i jejího velkého kulturního přínosu pro celý kraj.
Pověst této školy byla široká a perfektní. Její učitelský sbor byl pod kompetentním vedením pana Františka Vrby, řídícího učitele, který zanechal v nás, jeho žácích, v dávné již minulosti trvalý pocit úcty a vděku. Právě tak jeho již zmiňovaný učitelský sbor, který nejen že plnil bez klopýtání nesnadnou funkci vychovatelů, ale zasahoval hluboko do všeho dění.
Já sám často a s vděkem vzpomínám na mé učitele, počínaje panem učitelem Hákem z první třídy a konče panem učitelem Malým ze šesté třídy, kteří nás solidně připravili nejen na pozdější studia, ale ovlivnili i celý náš život.
Budova nové školy byla naší žákovskou pýchou. Byla moderní, výtečně vybavena, jak pro vyučování náboženství, tak i pro tělesnou výchovu. Sál k tomuto účelu byl blahoskloně půjčován jak Sokolům, ale také i Dělnické tělocvičné jednotě ( DTJ ) a Federované dělnické tělocvičné jednotě ( FDTJ ) bez diskriminace.
Jest velice potěšitelné, že dnešní vedení obce i školy je v tak výtečných rukou, že naše děti můžeme s důvěrou svěřit jejich péči a tedy bez starosti rozšířit rodinu.
 
Ing. Antonín Štěpán, Daminěves

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Svátek

Svátek má Květa

Zítra má svátek Alois

Informace

Nabídka pracovních příležitostí v našem regionu:  ZDE
Cítov na Facebooku

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO POSLECH POSLEDNÍHO HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU      602 260 088 

Panoramatické foto

Panoramatické foto

Ocenění

zlatá stuhaModrá stuhaBílá stuha

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
jasno 29 °C 11 °C
jasno, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 3.69m/s
tlak1017hPa
vlhkost48%
nahoru
logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR logo EU logo Integrovaný operační program logo Středočeský kraj